2017 - om året som gått

Hur var mitt 2017?

Gjorde du något 2017 som du aldrig gjort förut?
Detta år var ett med stora nya utmaningar där jag startade företag, frilansade och åkte på utbytestermin i Dublin. Annars var ett stort ögonblick när fick hålla mitt en dag gamla kusinbarn Caspian.

Genomdrev du någon stor förändring?
Både i form av jobb och plugg gjorde jag ändringar, men mest var det på ett personligt plan under hösten där jag kände att jag klarade av saker på egen hand igen.

Blev någon/några av dina vänner föräldrar i år?
Ja! Min kusin Krista fick en liten Caspian.

Vilket datum från år 2016 kommer du alltid att minnas? 
Minns sällan datum, men 3 september när jag flyttade till Dublin, den där dagen i våras när jag skickade in projektarbetet och när #metoo drog igång. 

Dog någon som stod dig nära? 
Nej <3

Vilka länder besökte du?
England för min kusin Mercedes bröllop i maj och Irland september till december.

Bästa köpet?
Förutom allt med utbytet, lätt vår Moccamaster.

Gjorde någonting dig riktigt glad? 
När en barndomsvän hörde av sig om en fika och väckte en sovande relation som jag är så tacksam för. När Daniel kom och hälsade på mig i Dublin. 

Saknar du något under år 2017 som du vill ha år 2018? 
En inkomst som ger lite mer frihet; jag vill hälsa på vänner i Malmö och Stockholm, spara till kontantinsats och kanske en dag laseroperera ögonen.

Vad önskar du att du gjort mer? 
Jobbat. Gjort mer på sommaren och fotat i allt underbar sommarhalvårsljus. 

Vad önskar du att du gjort mindre? 
Oroat mig och tvivlat på mig själv.

Favoritprogram på TV? 
Har knappt sett på vanliga TV-kanaler, men favoritserien i år har varit Outlander.

Bästa boken du läste i år? 
Tuesdays with Morrie av Mitch Albom.

Största musikaliska upptäckten? 
Återupptäckt Sam Smith.

Vad var din största framgång på jobbet 2017? 
Att bli kontaktad om jobb genom tidigare uppdrag och leverera en färdig produkter som kunderna är nöjda med. 

Största framgång på det privata planet? 
Att åka bort själv väckte en vilande självständighet som är så skön att ha tillbaka. Känslan av att vara en säker individ igen är bland de bästa känslorna jag haft.

Största misstaget? 
Att jag oroat mig för saker jag inte kunnat påverka och grejer som i slutändan alltid löser sig.

Var du gladare eller ledsnare i år jämfört med tidigare år? 
Det går inte säga rakt av, men jag minns att jag varit så himla glad men också otroligt stressad och känt mig väldigt maktlös och rädd med.

Vad spenderade du mest pengar på? 
Mat.

Något du önskade dig och fick? 
Ett rum på UCD's campus.

Något du önskade dig och inte fick? 
Tro på min egen förmåga.

Vad gjorde du på din födelsedag 2017?
Jag blev väckt med present och kaffe, tränade, hade ett projektmöte, åt lunch med mamma och Iain, öppnade mer paket med Daniel och sen bjöd jag tjejerna på middag.

- Första halvan av min födelsedag
- Andra halvan av min födelsedag

Finns det någonting som skulle gjort ditt år ännu bättre? 
Bättre stöd och hjälp för personer med psykisk ohälsa.

Vad fick dig att må bra? 
Vänner, familj, Daniel. Lyckade prestationer. God mat. Solljus.

Vem saknade du? 
Alla jag inte hinner träffa på månader i taget, både familj och vänner.

De bästa nya människorna du träffade?
En nygammal vän är Agnes, vi umgicks när vi var barn och tack vare hennes frågan om fika träffas vi nu igen. Annars är det alla personer jag träffat under utbytet, en blandning mellan internationella studenter och irländare.

Mest stolt över? 
Ansträngningen jag lade ner i mitt projektarbete i våras, att jag startade företag trots att det var 100% utanför min comfort zone och att jag satsade på mig själv och åkte till Dublin.

Högsta önskan just nu? 
Att jag får fortsätta vara frisk, att sista terminen går bra och att jag hittar ett bra jobb.

Vad tänker du göra annorlunda nästa år? 
Gå i terapi för min självkänsla. Den ligger till grund för allt oro, nervositet och osäkerhet, vilket i sin tur leder till tvivel på alla plan: det personliga och det professionella. Är trött på att inte lita och tro på min egen förmåga när jag vet att jag kan, det är bara att se i bakspegeln för att se vad jag åstadkommit i mitt liv hittills.

Hoppas att ni får ett fint avslut på detta år och att 2018 bjuder på all tänkbar lycka, hälsa och kärlek. Tack för att ni finns här, kommenterar, peppar och stöttar. Uppskattar er så <3

What was my 2017 like?

Did you do something 2017 that you've never done before?
This was a year of big new challenges where I started my own company, freelanced and went on exchange in Dublin. Otherwise, a big moment was holding my one day old cousin's baby, Caspian.

Did you go through any big changes?
Both in terms of work and studying I made changes, but mostly it was on a personal level during the autumn where I felt like I could accomplish things on my own again.

Did any of your friends become parents this year?
Yes! My cousin Krista had a little Caspian.

What dates from year 2017 will you always remember?
I rarely remember dates, but the 3d of September when I moved to Dublin, that day this spring when I finished my project and when #metoo happened.

Did anyone close to you die?
No <3

Which countries did you visit?
England for my cousin Mercedes's wedding and Ireland between September and December.

Best buy?
Other than everything for exchange, easily our Moccamaster.

Did anything make you really happy?
When a childhood friend messaged me about coffee and woke a sleeping relationship I'm so grateful for. When Daniel visited me in Dublin.

Did you miss something during 2017 that you want in 2018?
An income to give some freedom; I want to visit friends in Malmö and Stockholm, save for a house and possibly laser my eyes one day.

What do you wish you'd done more?
Worked. Done more during the summer and photographed everything in the light of the summer half of the year.

What do you wish you'd done less?
Worried and doubted myself.

Favourite programme on TV?
I rarely watch TV, but my favourite show this year has been Outlander,

Best book you've read this year?
Tuesdays with Morrie by Mitch Albom.

Biggest musical discovery?
Rediscovered Sam Smith.

What was your biggest accomplishment at work in 2017?
Job offers through previous work and delivering products that my customers have been happy with.

Biggest accomplishment privately?
Waking a resting self confidence that is so good to have back. The feeling of being a confident individual is one of the best ever. 

Biggest mistake?
Worrying about things I can not change and those things that always work out in the end.

Were you happier or sadder this year compared to previous years?
It's never that black and white, but I remember being so damn happy but also so stressed. The feelings of powerlessness and fear have also been around.

What did you spend most of your money on?
Food.

Anything you wished for and got?
Campus accommodation at UCD.

Something you wished for and didn't get?
Belief in my own ability.

What did you do for your birthday 2016?
I was woken with a gift and coffee, went to the gym, had a project meeting, ate lunch with mum and Iain, opened more gifts with Daniel and then made the girls dinner.

- First half of my birthday
- Second half of my birthday

Is there anything that could have made your year better?
Better support and help for people with mental health problems.

What made you feel good?
Friends, family, Daniel. Accomplishments. Good food. Sun light.

Who did you miss?
Everyone I don't get to see for months at a time, both family and friends.

The best new people you met?
An old new friend is Agnes, we hung out as children and thanks to her message about coffee we see each other now. Otherwise it's all the people I met during exchange, a mix between internationals and Irish.

Most proud over?
The effort I put into my project this spring, that I started my own company despite it being 100% outside my comfort zone and that I gambled on my behalf and went to Dublin.

Biggest wish right now?
That I remain healthy, that my last semester is successful and that I find a great job.

What are you doing differently next year?
Going to therapy for my self-esteem. It's the root to all worry, nervousness and uncertainty, which leads to doubt on all levels: personal and professional. I'm tired of not trusting and believing in my own ability when I know I can, all I need to do is look back and see what I've accomplished in life so far.

I hope you have a nice end to this year and that 2018 brings happiness, health and love to your lives. Thanks for being here, commenting, supporting and encouraging. I appreciate you so <3

IMG_6107.jpg